مساعدة الموقع لمواصلة النمو، مثل صفحة مروحة لدينا.

yet   
      

لديها 3 خطابات ( y e t )         1 حروف العلة ( e )         2 الحروف الساكنة ( y t )         كلمة على العكس من ذلك tey

التي في فئةENGLISH - PRONUNCIATION
معلومات عن الموضوع

English - Pronunciation

* (Received Pronunciation) & US: IPA(key): /jɛt/ * Rhymes: -ɛt

التي في فئةENGLISH - ETYMOLOGY 1
معلومات عن الموضوع

English - Etymology 1

From Middle English _yeten_, from Old English _ġēotan_ (“to flow, pour”), from Proto-Germanic _*geutaną_ (“to flow, pour”), from Proto-Indo-European _*ǵʰew-_, _*ǵʰōw-_ (“to pour”). Cognate with Scots _yat_ (“to yet”), West Frisian _jitte_ (“to scatter, shed, pour”), Dutch _gieten_ (“to pour, cast, mould”), German _gießen_ (“to pour, cast, mould”), Swedish _gjuta_ (“to pour, cast”). More at yote. ALTERNATIVE FORMS * yit * yete (obsolete) VERB YET (_third-person singular simple present_ YETS, _present participle_ YETTING, _simple past and past participle_ YETTED) * (dialectal) To melt; found; cast, as metal. NOUN YET (_plural_ YETS) * (dialectal) A metal pan or boiler; yetling.

From Middle English yeten, from Old English ġēotan (to flow, pour), from Proto-Germanic *geutaną (to flow, pour), from Proto-Indo-European *ǵʰew-, *ǵʰōw- (to pour). Cognate with Scots yat (to yet), West Frisian jitte (to scatter, shed, pour), Dutch gieten (to pour, cast, mould), German gießen (to pour, cast, mould), Swedish gjuta (to pour, cast). More at yote.

Alternative forms

Verb

yet (third-person singular simple present yets, present participle yetting, simple past and past participle yetted)

 1. (dialectal) To melt; found; cast, as metal.

Noun

yet (plural yets)

 1. (dialectal) A metal pan or boiler; yetling.

التي في فئةENGLISH - ETYMOLOGY 2
معلومات عن الموضوع

English - Etymology 2

From Middle English _yet_, _yit_, from Old English _ġīet_, _gȳta_, from Proto-Germanic _*iúta_ (compare West Frisian _jit_, Dutch _ooit_ ‘ever’, German _jetzt_ ‘now’), compound of (1) _*ī́ui_ (adv.) ‘ever’ (see English aye), from Proto-Indo-European _*h₂i̯éu_-, accusative of _*h₂éi̯us_ ‘long time’ and (2) the intensifying enclitic _*-ta_, from Proto-Indo-European _*do_. More at aye and -th. ADVERB YET (_not comparable_) * (usually with negative) Thus far; up to the present; up to some specified time. _He has never YET been late for an appointment;   I’m not YET wise enough to answer that;   Have you finished YET?_ * Continuously up to the current time; still. _The workers went to the factory early and are striking YET._ * Addison facts they had heard while they were YET heathens * At some future time; eventually. _The riddle will be solved YET._ * Shakespeare He'll be hanged YET. * (after certain copulative verbs, followed by an infinitive) Not as of the time referenced. _I've YET to see him. —_ I have not yet seen him. _I had YET to go to a convention. —_ I had not yet gone to a convention. _He seemed YET to be convinced. —_ He seemed not yet to have been convinced. * In addition. _There are two hours YET to go until our destination._ * (degree) Even. _K-2 is YET higher than this._ * Francis Bacon Men may not too rashly believe the confessions of witches, nor YET the evidence against them. DERIVED TERMS * not yet TRANSLATIONS REFERENCES * ^ Anatoly Liberman, _An Analytic Dictionary of English Etymology: An Introduction_, s.v. “yet” (Minneapolis: U of Minnesota P, 2008), xlvi. * ^ Marlies Philippa et al., eds., _Etymologisch Woordenboek van het Nederlands_, A-Z, s.v. “ooit” (Amsterdam UP, 3 Dec. 2009): CONJUNCTION YET * Nevertheless; however; but; despite that. _I thought I knew you, YET how wrong I was._ * 1915, Emerson Hough, _The Purchase Price_, chapterII: Carried somehow, somewhither, for some reason, on these surging floods, were these travelers, of errand not wholly obvious to their fellows, YET of such sort as to call into query alike the nature of their errand and their own relations. It is easily earned repetition to state that Josephine St. Auban's was a presence not to be concealed. * 1915, Mrs. Belloc Lowndes, _The Lodger_, chapter I: Thus the red damask curtains which now shut out the fog-laden, drizzling atmosphere of the Marylebone Road, had cost a mere song, and YET they might have been warranted to last another thirty years. A great bargain also had been the excellent Axminster carpet which covered the floor; […]. DERIVED TERMS * as yet TRANSLATIONS

From Middle English yet, yit, from Old English ġīet, gȳta, from Proto-Germanic *iúta (compare West Frisian jit, Dutch ooit ‘ever’, German jetzt ‘now’), compound of (1) *ī́ui (adv.) ‘ever’ (see English aye), from Proto-Indo-European *h₂i̯éu-, accusative of *h₂éi̯us ‘long time’ and (2) the intensifying enclitic *-ta, from Proto-Indo-European *do. More at aye and -th.

Adverb

yet (not comparable)

 1. (usually with negative) Thus far; up to the present; up to some specified time.
  He has never yet been late for an appointment;   I’m not yet wise enough to answer that;   Have you finished yet?
 2. Continuously up to the current time; still.
  The workers went to the factory early and are striking yet.
 3. At some future time; eventually.
  The riddle will be solved yet.
 4. (after certain copulative verbs, followed by an infinitive) Not as of the time referenced.
  I've yet to see him. I have not yet seen him.
  I had yet to go to a convention. I had not yet gone to a convention.
  He seemed yet to be convinced. He seemed not yet to have been convinced.
 5. In addition.
  There are two hours yet to go until our destination.
 6. (degree) Even.
  K-2 is yet higher than this.
Derived terms
Translations
References
 1. ^ Anatoly Liberman, An Analytic Dictionary of English Etymology: An Introduction, s.v. “yet” (Minneapolis: U of Minnesota P, 2008), xlvi.
 2. ^ Marlies Philippa et al., eds., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, A-Z, s.v. “ooit” (Amsterdam UP, 3 Dec. 2009):

Conjunction

yet

 1. Nevertheless; however; but; despite that.
  I thought I knew you, yet how wrong I was.
Derived terms
Translations

التي في فئةENGLISH - ANAGRAMS
معلومات عن الموضوع

English - Anagrams

* ety * tey * tye

التي في فئةCAHUILLA - NOUN
معلومات عن الموضوع

Cahuilla - Noun

YÉT * female (animal)

yét

 1. female (animal)

التي في فئةSCOTS - ETYMOLOGY
معلومات عن الموضوع

Scots - Etymology

From Old English _ġīet_, _gȳta_, from Proto-Germanic _*iúta_.

From Old English ġīet, gȳta, from Proto-Germanic *iúta.

التي في فئةSCOTS - PRONUNCIATION
معلومات عن الموضوع

Scots - Pronunciation

* IPA(key): [jɛt], [jɪt]

 • IPA(key): [jɛt], [jɪt]

التي في فئةSCOTS - ADVERB
معلومات عن الموضوع

Scots - Adverb

YET (_not comparable_) * yet, up to now, now as before, at present, still

yet (not comparable)

 1. yet, up to now, now as before, at present, still

التي في فئةTOK PISIN - ETYMOLOGY
معلومات عن الموضوع

Tok Pisin - Etymology

English _yet_

English yet

التي في فئةTOK PISIN - ADVERB
معلومات عن الموضوع

Tok Pisin - Adverb

YET * still * 1989, _Buk Baibel long Tok Pisin_, Bible Society of Papua New Guinea, Genesis 3:16 (translation here): Na God i tokim meri olsem, “Bai mi givim yu bikpela hevi long taim yu gat bel. Na bai yu gat bikpela pen long taim yu karim pikinini. Tasol bai yu gat bikpela laik YET long man bilong yu, na bai em i bosim yu.” * already * 1989, _Buk Baibel long Tok Pisin_, Bible Society of Papua New Guinea, Genesis 1:26 (translation here): Bihain God i tok olsem, “Nau yumi wokim ol manmeri bai ol i kamap olsem yumi YET. Bai yumi putim ol i stap bos bilong ol pis na ol pisin na bilong olgeta kain animal na bilong olgeta samting bilong graun.” * yet * 1989, _Buk Baibel long Tok Pisin_, Bible Society of Papua New Guinea, Genesis 2:5 (translation here): ...i no gat diwai na gras samting i kamap long graun YET, long wanem, em i no salim ren i kam daun YET. Na i no gat man bilong wokim gaden.

yet

 1. still
 2. already
 3. yet


comments powered by Disqus[X]

يجتمع الناس


ممارسة اللغة الإنجليزية الخاص بك، واجتماع الناس في جميع أنحاء العالم

وجد